Έρευνα & Ανάπτυξη
Οι ιδέες των δεκαετιών 1970-1980 αποτελούν έμπνευση, που μαζί με σύγχρονες προσεγγίσεις, οδηγούν στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών και εργαλείων για την εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο.

Project: Ανάπτυξη μιας πρωτότυπης Υβριδικής Πλατφόρμας Προσομοίωσης (ΥΠΠ) που θα επιτρέπει
στο φοιτητή να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να προγραμματίζει πειραματικές αρχιτεκτονικές
μικροεπεξεργαστών.