Ο ρόλος του πίνακα

Κώδικας 1   Κώδικας 2   Κώδικας 3