Μονάδα απεικόνισης 7 τμημάτων (Seven Segment Display-7SD)

Στη μονάδα 7 τμημάτων, κάθε τμήμα είναι ένα LED. Επομένως, για να ανάψει θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με το κατάλληλο ρεύμα και με τη χρήση μιας αντίστασης σε σειρά. Οι μονάδες μπορεί να είναι κοινής καθόδου ή κοινής ανόδου. Οι μονάδες κοινής καθόδου έχουν δύο ακροδέκτες κοινής γείωσης για όλα τα τμήματα-LED. Αρκεί ένας από αυτούς να συνδεθεί στη γείωση (συνδέονται ήδη εσωτερικά). Άρα κάθε τμήμα ανάβει με σήμα HIGH (5V). Από την άλλη μεριά, οι μονάδες κοινής ανόδου, έχουν δύο κοινούς ακροδέκτες, οι οποίοι συνδέονται μόνιμα στα 5V. Έτσι, κάθε τμήμα ανάβει αν συνδεθεί στη γείωση (σήμα LOW-0V). Τα προβλήματα όμως ξεκινούν από το γεγονός ότι, απαιτούνται πολλά καλώδια (ειδικά για περισσότερες μονάδες), ενώ και η συνολική κατανάλωση ρεύματος είναι υψηλή.