Γνωριμία με το breadboard

Όλες οι εφαρμογές που αναπτύσσουμε, απαιτούν κάποιο κύκλωμα (πολύπλοκο ή μη), το οποίο συνδέεται με το Arduino (ή κάποια άλλη αναπτυξιακή πλατφόρμα). Επειδή όμως κατά τη φάση της ανάπτυξης πρέπει να γίνουν πολλές δοκιμές, είναι σημαντικό να υπάρχει μια σχετική ευελιξία. Η ευελιξία αυτή, σχετίζεται με την ευκολία υλοποίησης των φυσικών συνδέσεων (π.χ. καλώδια, αισθητήρες), ώστε να μπορεί ο σχεδιαστής να παρεμβαίνει άμεσα στο κύκλωμα. Μόνιμες συνδέσεις απαιτούνται μόνο όταν το κύκλωμα έχει οριστικοποιηθεί και πρόκειται να τοποθετηθεί σε κάποια φυσική θέση. Το breadboard (ή ράστερ) διαθέτει ένα σύνολο από οπές, στις οποίες τοποθετούνται ακροδέκτες εξαρτημάτων, καλώδια, κλπ. Οι οπές αυτές, είναι εσωτερικά συνδεδεμένες (δεν φαίνεται αυτό στον χρήστη) και επομένως τα απαιτούμενα εξωτερικά καλώδια περιορίζονται στο ελάχιστο. Φυσικά, η αξιοποίηση του breadboard προϋποθέτει ότι γνωρίζουμε τον εσωτερικό «χάρτη» διασυνδέσεων, έτσι ώστε να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις επιθυμητές συνδέσεις. Στις εικόνες που ακολουθούν, έχουν ενδεικτικά σημειωθεί με χρώμα ορισμένες εσωτερικές συνδέσεις του breadboard.Δείγμα εσωτερικής δομής