Άλλες μονάδες απεικόνισης

Επειδή οι ανάγκες των εφαρμογών σε θέματα απεικόνισης ποικίλουν, ο σχεδιαστής θα πρέπει να διερευνήσει και άλλες τεχνολογίες. Ανάλογα τις ανάγκες και τους φυσικούς περιορισμούς, θα πρέπει να γίνεται επιλογή της καταλληλότερης τεχνολογίας. Οι φωτιστικές συνθήκες, το είδος των πληροφοριών προς απεικόνιση, κλπ, καθορίζουν μεταξύ άλλων την τεχνολογία, την οποία τελικά θα επιλέξει ο σχεδιαστής.