Εργαστηριακή εκπαιδευτική μακέτα


Πριν την εγκατάσταση του Arduino IDE στο Raspberry Pi

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Εγκατάσταση Arduino IDE στο Raspberry Pi

sudo apt-get install arduino

Ρύθμιση επικοινωνίας με το Arduino στο Raspberry Pi

sudo usermod -a -G dialout $USER

sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

sudo chmod a+rw /dev/ttyAMA0

ttyACM0, ttyAMA0 είναι ονόματα θύρας ως παράδειγμα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο μια εντολή chmod για τη θύρα σας

Εκτέλεση εφαρμογής Arduino IDE

arduino Arduino + Raspberry Pi + TFT οθόνη 5''