Πρωτόκολλο I2C-Οθόνη LCD 20x4

Όπως έχει αναφερθεί αρκετές φορές, υπάρχει πρόβλημα υλοποίησης όταν πρόκειται να συνδεθούν μονάδες που απαιτούν πολλά καλώδια. Το πρόβλημα συνίσταται τόσο στην πολυπλοκότητα (λόγω των πολλών καλωδίων), όσο και στο γεγονός ότι, «ξοδεύουμε» τους διαθέσιμους ακροδέκτες του μικροελεγκτή, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες της εφαρμογής ή να μην μπορούν να υποστηριχθούν καν. Επομένως αναζητούμε μια λύση απλούστερη. Όταν για παράδειγμα συνδέουμε μια απλή οθόνη LCD (π.χ. 16x02) στο Arduino UNO, ξοδεύουμε πολλά καλώδια, με αποτέλεσμα να μένουν ελάχιστοι ελεύθεροι ακροδέκτες για την εφαρμογή, ενώ η προσθήκη μιας ακόμα τέτοιας οθόνης είναι απαγορευτική.

Για αυτό το λόγο, ο μικροελεγκτής υποστηρίζει ένα πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας (γνωστό κυρίως ως I2C ή TWI), που επιτρέπει να «κρεμάσουμε» πολλές συμβατές με το πρωτόκολλο αυτό συσκευές, στα ίδια δύο καλώδια. Κάθε συσκευή έχει μια μοναδική διεύθυνση, που επιτρέπει την «μεταφορά» μηνυμάτων λειτουργίας. Όπως φαίνεται σε αυτή την ενότητα, χρησιμοποιούνται μόνο δύο καλώδια (εκτός της τροφοδοσίας) για τη διασύνδεσης μιας οθόνης LCD 20x4. Η προσθήκη μιας ακόμα τέτοιας οθόνης, είναι απλή, αφού θα συνδεθεί και αυτή στα ίδια καλώδια. Κατά την αγορά μιας τέτοιας συσκευής (π.χ. LCD οθόνης), θα πρέπει να επιλέγουμε τον τύπο που υποστηρίζει το πρωτόκολλο I2C.

Κώδικας scanning

Κώδικας δοκιμής