Χρονιστής επιτήρησης (Watchdog Timer)

Δείτε μια ειδική τεχνική με την οποία το Arduino προκαλεί Reset στον εαυτό του, προκειμένου να βγει από αδιέξοδο δυσλειτουργίας.