Διαιρέτης τάσηςΤάση πηγής U (Volt):

Αντίσταση R1 (Ω):

Αντίσταση R2 (Ω):


Μετά τον υπολογισμό, τα αποτελέσματα εμφανίζονται κάτω από αυτή τη γραμμή, ενώ η φόρμα είναι έτοιμη για νέα δεδομέναΤάση πηγής U (Volt):0.00
Αντίσταση R1 (Ω):0.00
Αντίσταση R2 (Ω):0.00
===========
Αποτέλεσμα
===========

Uout = UR2 (V): 0.00
UR1 (V): 0.00